Cùng xóa bỏ định kiến

Tôi vừa hoàn thành một ứng dụng cho UNDP và UNFDA Việt Nam

Here the code

<iframe src="//how-abnormal.antoan.org/widget?lang=vi&ref=http://mahpahh.com" scrolling="no" frameborder="0" width="693" height="250"></iframe>