Tự deploy một docker registry

Các bước tiến hành

Docker registry cũng được chạy dưới dạng 1 docker container. Image của nó là registry. Tag stable hiện đang là 2.

$ docker run -p 5000:5000 registry:2

<log go here>

Để dễ lưu lại các tham số, nên sử dụng docker-compose

# docker-compose.yml
version: '3'

services:
 registry:
  restart: always
  image: registry:2
  ports:
   - 5000:5000

Chạy compose

docker-compose up

Tạo file cấu hình

Cấu hình có thể được truyền vào bằng file cấu hình hoặc biến môi trường. Tên biến môi trường được đặt là tên key, phân cách bởi dấu _, prefix là REGISTRY_. Ví dụ, REGISTRY_STORAGE_CACHE_BLOBDESCRIPTOR=inmemory

Một file cấu hình tối thiểu như sau:

# config.yml

version: 0.1

log:
 fields:
  service: registry

storage:
 cache:
  blobdescriptor: inmemory
 filesystem:
  rootdirectory: /var/lib/registry

health:
 storagedriver:
  enabled: true
  interval: 10s
  threshold: 3

http:
 addr: :5000
 headers:
  X-Content-Type-Options: [nosniff]

Update compose file, mount file config:

volumes:
  - ./config.yml:/etc/docker/registry/config.yml

Cấu hình TLS

http:
  tls:
    letsencrypt:
    cachefile: /etc/docker/registry/letsencrypt.json
    email: <some email>

Bad news, it didn’t work. See https://github.com/docker/distribution/issues/2545

Để có thể sử dụng letsencrypt, tạo 1 certificate dạng standalone:

$ certbot certonly --standalone -d <domain của bạn>

fullchain.pem privkey.pem

Thiết lập đường dẫn đến file

#config.yml

http:
  tls:
    certificate: <path to fullchain.pem>
    key: <path to privkey.pem>

Lỗi thường gặp ở đây là chỉ định file certificate laf cert.pem. Điều này sẽ dẫn đến handshake thất bại vì unrecognized authority.

Hạn chế truy cập

Dưới đây mô tả authorize đơn giản với username/password

Tạo mới file pass

docker run \
 --entrypoint htpasswd \
 registry:2 -Bbn testuser testpassword > auth/htpasswd

File htpassword

testuser:<some cryptic hash>

mount file htpassword vào vị trí /auth/htpasswd và thiết lập môi trường bắt buộc authorize để access

# docker-compose.yml

environment:
 REGISTRY_AUTH: htpasswd
 REGISTRY_AUTH_HTPASSWD_PATH: /auth/htpasswd
 REGISTRY_AUTH_HTPASSWD_REALM: Registry Realm

volumes:
 - ./auth:/auth

Đăng nhập vào registry

docker login <your-registry>

Tag và push lên:

docker tag <your-registry>/<your-image>

docker push <your-registry>/<your-image>