Remote debugging .NET Core process sử dụng VSCode

Kịch bản là bạn có một ứng dụng .NET core chạy ở trên một server nào đó cần debug. Bạn có trong tay source code (tất nhiên) và khả năng access vào server. Lưu ý server ở đây bao gồm cả docker.

Step 1: Chuẩn bị: target machine: cài đặt vsdbg

Với linux server:

curl -sSL https://aka.ms/getvsdbgsh | bash /dev/stdin -v latest -l ~/vsdbg

Với docker, có thể mount vsdbg đã cài sẵn trên máy, lưu ý cần đảm bảo cùng nền tảng để vsdbg của bạn có thể chạy trong docker container

# file docker-compose.override.yml
target:
 volumes:
  - <path-to-local-vsdbg-dir>:/vsdbg

Step 2: cài đặt pipe program

Với linux server: cài ssh

Với docker, bạn cần có docker client, tất nhiên là đã có.

Step 3: Tạo launch task cho vscode:

Mở file .vscode/launch.json, và thêm cấu hình:

  {
   "name": ".NET Core Remote Attach",
   "type": "coreclr",
   "request": "attach",
   "pipeTransport": {
    "pipeCwd": "${workspaceFolder}",
    "pipeProgram": "ssh", // <1>
    "pipeArgs": [
     "[email protected]" // <2>
     // "chỗ này có thể thêm các tham số của ssh"
    ],
    "quoteArgs": false,
    "debuggerPath": "/vsdbg/vsdbg" // <3>
   },
   "processId": "${command:pickRemoteProcess}", // <4>
   "justMyCode": false, // <5>
   "sourceFileMap": {
    "/": "${workspaceFolder}" // <6>
   }
  }

Các vị trí thú vị theo thứ tự xuất hiện:

Ví dụ 1 task hoàn chỉnh cho docker

{
  "name": ".NET Core Attach",
  "type": "coreclr",
  "request": "attach",
  "processId": "1",
  "justMyCode": false,
  "pipeTransport": {
    "pipeCwd": "${workspaceFolder}",
    "pipeProgram": "docker",
    "pipeArgs": [
      "exec -i compose1_emailing-api_1"
    ],
    "quoteArgs": false,
    "debuggerPath": "/vsdbg/vsdbg"
  },
  "sourceFileMap": {
    "/": "${workspaceFolder}"
  }
}

docker-compose.override.yml nếu cần cài thêm utility ps để pickRemoteProcess

emailing-api:
 # ...
 volumes:
  - ./.vscode/vsdbg:/vsdbg

 entrypoint: /bin/bash -c "/bin/bash -c \"$${@}\""
 command: |
  /bin/bash -c "
   apt update
   apt install procps -y
   dotnet Emailing.Api.dll
  "

Happy debugging 🤘

Screenshot from 2018-11-08 10-37-58