050915

"Lúc nào cũng anh không biết". Câu nhại của nàng làm tôi bật cười. Đúng thế, tôi chẳng bao giờ biết cái gì thật. Thế này »

Sorry for interrupting, this is an advertisement, not an actual article :shame: