Râu

Để tóm tắt, tôi khẳng định là tôi thích để râu. Điểm qua một số nhân vật lịch sử tầm cỡ tôi thấy có rất nhiều »

Sorry for interrupting, this is an advertisement, not an actual article :shame: